برچسب: , , ,

از هسته خرما روغن تولید کنید

از هسته خرما روغن تولید کنید فرصت سرمایه گذاری این نوبت به روغن هسته خرما...

تاسیس واحدهای روغنکشی کوچک

کسب درآمد ماهیانه ۴ تا ۷ میلیون تومانی با سرمایه گذاری کمتر از ۵۰ میلیون تومان

تاسیس واحدهای روغنکشی کوچک میزان فضای مورد نیاز : کار کردن با دستگاه روغن کشی...