دسته بندی: اطلاعیه

دومین فراخوان ایده بازار شهری

فراخوان دومین ایده بازار شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار می کند:    دومین ایده بازار...