موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – روز سوم

موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – روز سوم

موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – روز سوم

حلقه ھای ارتباطی

از این که هنوز برنامه ی دستیابی به قدرت درونی را دنبال میکنید بسیار خوشحالم. آیا تمرینهای مربوط به روز دوم را انجام دادید؟ اگر انجام نداده اید همین الان دست به کار شوید و تمرینات گذشته را انجام دھید و سپس به سراغ تمرینات امروز بروید .

آنچه در دو روز گذشته آموختید، در بخشهای قبلی دانستید. برای آنکه بتوانید در زندگی به نتایج دلخواھتان برسید باید از قدرت درونی کمک بگیرید قدرت درونی یعنی توانایی شروع به کار، یعنی اینکه بتوانیم در ھر موقعیتی راهمان را به روشنی بیابیم یعنی شروع کردن و پیگیری نمودن، یعنی بدانیم کاری که آغاز کرده ایم عملی است یا خیر، یعنی آنقدر در روشهای خود انعطاف پذیر باشیم که بتوانیم به نتایج مورد نظرمان برسیم .

برای اینکه به قدرت درونی دست یابیم باید الگوی افراد موفق را دنبال کنیم اما فقط ھمین! پس چرا ھمه این کار را نمیکنند؟ پاسخ این است به دلیل ترس، به ویژه ترس از ناراحتی انسانها را از عمل باز میدارد .

ناراحتی از شکست، از شنیدن پاسخ منفی، از ھر چه ممکن است دیگران درباره ی ما فکر کنند یا بگویند و یا حتی ترس از چیزی که نمی شناسیم.

در روز گذشته دریافتید که دو احساس میل به خوشی و نفرت از ناراحتی ھدایت کننده ی مسیر زندگی ھستند. آنچه ما را در مسیر زندگی به پیش میبرد چگونگی شکل گیری حلقه ی ارتباطی این دو احساس با موارد گوناگون در سیستم عصبی ماست.

این به چه معنی است؟ معنایش شرطی شدن است. شرطی شدن یعنی تشکیل یک حلقه ی بسیار محکم در مغز بین ھر کار و احساس خوشی و ناراحتی .

تفکر مثبت کافی نیست:

آیا شما ھم از جمله کسانی ھستید که ھمیشه به فکر به راه انداختن یک کار جدید ھستند ولی ھیچ وقت این کار را شروع نمیکنند؟ چرا تاکنون دست به کار نشده اید؟ آیا به این دلیل نیست که در ذھن شما این کار به معنای تحمل سختی است؟

این مطلب را هم بخوانید:   پنج قانون فروش

باید به لحاظ روحی و معنوی تغییر کنید نحوه شکل گیری حلقھ ھای ارتباطی را در سیستم عصبی خود معکوس کنید. کنید. باید ذھن خود را به شکلی برنامه ریزی کنید که ھر گاه در مورد این کار با خودتان صحبت میکنید با تمام وجود احساس خوشی کنید با این شکل سیستم عصبیتان خوشحالی را با تجارت به حرفه ی جدید مرتبط میداند یعنی دقیقا عکس آنچه قبلا وجود داشت.

مثبت فکر کردن درباره ی زندگی زیباست اما برای فائق آمدن بر مشکلات کافی نیست.

بزرگترین مشکل روش مثبت اندیشی این است در اغلب موارد خود را مجبور میکنیم که مثبت فکر کنیم. سالهاست که ھمراه با کلمه ی وینستون ،کلمه ی سیگار میشنویم و مانند سگھای پاولف شرطی شده ایم.

حال با خود بگویید وینستون سیگار خوبی نیست و سعی کنید آن را باور کنید. باز ھم تکرار کنید: وینستون سیگار خوبی نیست.

باور کنید »وینستون سیگار خوبی نیست قبول دارید؟ نه مثل این است که به خود بقبولانیم رنگ آبی وجود ندارد اگر چیزی بارھا و بارھا برایتان تکرار شود ذھنتان راشرطی میسازد و پذیرفتن آن برای شما بسیار راحتتر خواھد بود پس تنها مثبت اندیشی کافی نیست باید عمل کنیم باید نوع پاسخھای شرطی و محرکهای پیرامونمان را تغییر دھیم.

مسیر سرنوشت

مسیر سرنوشت در جھت رسیدن به مقصود با چهار مرحله شکل میگیرد:

١– نیاز، سرآغاز مسیر

٢- عمل

٣- عکس العمل

۴- نتیجه

برای رسیدن به مقصود دلخواه باید این چهار عنصر در اختیار شما قرار گیرد .

میخواھید زندگیتان چگونه باشد؟ میخواھید چه سرنوشتی برایتان رقم بخورد؟ میخواھید مقصدتان کجا باشد؟

باید بدانید لازم است چه باورھایی داشته باشید چگونه فکر کنید و ھر روز چه اعمالی انجام دھید؟ زمان طراحی بیست سال آینده اکنون است نه بیست سال بعد.

به حلقھ ھای ارتباطی که در گذشته در ذھنتان نقش بسته است نگاھی بیندازید چه باورھایی در زندگی شما وجود دارد که اگر تغییرشان دھید سرنوشتتان عوض خواھد شد؟

این مطلب را هم بخوانید:   با این راهکارها فرصت‌های کارآفرینی را تشخیص دهید

ایجاد حلقه ھای ارتباطی مثبت

ھر گاه بخواھید در ذھن خود حلقه ھای ارتباطی قوی بسازید باید لذت را کاملا در خود حس کنید و با تکرار، آن را به ھدف مورد نظرتان ربط دھید یعنی درست ھمان کاری که سازندگان آگھی ھای تجارتی با شما میکنند.

چرا گمان میکنید وینستون سیگار خوبی است؟ چون بارھا و بارھا این را به شما گفته اند و حال با شنیدن کلمه ی وینستون فورا به یاد سیگار خوب می افتید ھر چه بارھا در ذھن تکرار شود در آن تثبیت خواھد شد اما اگر ھمزمان لذت خود را به وضوح حس کنید، یک حلقه ی ارتباطی قوی شکل داده اید .

برقراری ھماھنگی عصبی

شما چگونه میتوانید سرنوشتتان را تغییر دھید؟ نمیدانم، اما در مورد یک چیز میتوانم به شما اطمینان دھم، برقراری ھماھنگیھای عصبی مناسب میتواند در یک لحظه تغییرات شگرفی در شما و زندگیتان به وجود آورد

آنچه امروز انجام میدھید به دلیل احساسی است که ھم اکنون دارید. اگر بتوانید با تغییر احساستان رفتار خود را دگرگون کنید، آینده در دستان شما خواھد بود

بخشش

از نظر من، بخشش تقسیم تمامی چیزھایی که خداوند در اختیارمان قرار داده با دیگران است. من از بخشش لذت میبرم و معتقدم: با بخشش ،دیگران مرا دوست خواھند داشت و من از لذت محبت دیگران بهره مند خواھم شد.

احساس دوست داشته شدن، لذت بزرگی است و اگر چنین حلقه ی ارتباطی در ذھن شکل گیرد. با اینکه ھنگام بخشیدن چیزی را از دست خواھیم داد اما احساس لذت و خوشی ما بسیار قویتر از احساس ناراحتی است.

چگونه کسی میتواند مثل آب خوردن آدم بکشد در حالی که دیگری جان خود را برای دیگران به خطر میاندازد؟ تفاوت این دو در چیست؟ تنها در معنایی که آنها از دوست داشتن دیگران در ذھن خود ساخته اند. شما از این خصلت چه مفھومی در ذھن خود ساخته اید؟

مطمئناھر چه بدان باور داشته باشید در آینده ی شما موثر خواھد بود

این مطلب را هم بخوانید:   کسب درآمد از کنج خانه( قسمت اول)

روزھای خاصی را که بر شما تاثیر خاصی گذارده است به یاد آورید. در این روزھا کدام حلقه ھای ارتباطی در ذھنتان شکل گرفته است؟ شاید احساسی که در شما به وجود آمده است کاملاً منفی و در عین حال مفید باشد مثلاً احساس تنفر و ناراحتی از مواد مخدر . اینکه کسی به مواد مخدر روی آورد یا از آن گریزان باشد بستگی به این دارد که حلقه ھای ارتباطی ذھن او با مواد مخدر به شکل ناراحتی باشد یا خوشی. کوکائین ھر ساله صدھا میلیون دلار فروش دارد؛پر فروشترین محصول در امریکا.

اما چرا این ماده این قدر طرفدار دارد؟ زیرا کوکائین ھمان کاری را میکند که ھمه آرزوی آنرا دارند. بلافاصله ناراحتی را از بین میبرد و خوشی را جایگزین آن میکند خوب، حال که مصرف کوکائین حالتی را به وجود می آورد که ھمه ی انسانها خواستار آن اند، پس چرا ھمه کوکائین مصرف نمیکنند؟ برخی در ذھنشان کوکائین را با ناراحتی و رنج فراوان ربط داده اند ناراحتی به سبب از دست دادن آزادی.

من (آنتونی رابینز) ھرگز کوکائین مصرف نکرده ام زیرا به نظر من کوکائین به معنای از بین رفتن کنترل در زندگی است.

در ذھن من معتاد بودن بدترین و منفورترین وضعیتی است که میتوان تصور کرد: قرار گرفتن در وضعیتی که نمیتوان کاری را از روی اختیار انجام داد. مفھوم اعتیاد در ذھن من با احساس ناخوشایند از بین رفتن آرزوھا، سرمایه و زندگی ربط یافته است و به ھمین دلیل من ھیچ گاه معتاد نخواھم شد .

اما اگر کوکائین در ذھن کسی با خوشی مربوط شده باشد، او مسلماً در پی آن خواھد رفت.

 

ادامه دارد…

 

==============================

بازار ایده و خلاقیت

اگر ایده دارید و به دنبال سرمایه گذار هستید….

اگر سرمایه دارید و به دنبال ایده برای سرمایه گذاری هستید…

اگر محصول و خدمات مناسبی دارید…

اگر مهارت و استعدادی دارید و می خواهید از آن درآمد داشته باشید….

اگر به دنبال مهارت خاصی هستید….

آن را در بازار ایده و خلاقیت به رایگان آگهی کنید.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *