موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – روز اول

موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – روز اول

موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – روز اول

کارگاه عملی موفقیت با رابینز

به اطرافتان خوب توجه کنید!

چند درصد از ما شب ھنگام که از کارھای روزانه فارغ میشویم از آنچه انجام دادهایم راضی و خشنودیم؟!

چند درصد از ما با راحتی و خیال آسوده سر بر بالین میگذاریم؟

چند درصد از ما روزی را بدون اضطراب و ترس و عصبانیت گذرانده است؟ و صبح چند درصد از ما با وجود خواب کافی سر حال و با نشاط از خواب برمیخیزیم؟!

چند درصد از ما با علاقه و شوق به سر کار خود میرویم؟ و کاری را که به عھده دارد با اعتماد به نفس کامل و با خشنودی انجام میدھد؟

چند درصد از ما ھنگام رسیدن به خانه، انرژی، شوق و نشاط را به خانواده ھدیه میکند؟ چند درصد از ما از درآمد ماھیانه خود راضی بوده و آنرا کافی میداند؟

»ھمه ی ما محتاج یک انقلاب درونی ھستیم«

ھمه در آرزوی روزھای خوب و موفق داشتن پرشور و نشاط بودن، پر انرژی و سالم بودن، ثروتمند شدن، اعتماد به نفس پیدا کردن و … ھستیم .

اما! چند درصد ما برای تغییر یافتن قدمی برداشتھایم!؟ چند درصد از ما از آنچه میبینیم، میشنویم و میآموزیم بھره میگیریم؟!

ما ھمه در روزمره گیھای زندگی خود گم شده ایم؟ چرا؟!

شاید تنھا به این دلیل که راه تغییر یافتن را نمیشناسیم .

مقاله ای که به دنبال این مقدمه خواھد آمد و ادامه آن در ١٩روز آینده (ان شاء ﷲ ) ھمان چیزی است که مدتھا در جستجوی آنید. شما در طی ٢٠روز برنامه با کمک آموزشھای آنتونی رابینز پیله زندگیتان را خواھید شکافت و ھمچون انسانی دگرگون، موفق، ثروتمند، سالم و نیرومند از درون آن به فضای آرامش پرواز خواھید کرد اگر میخواھید در زندگی فرد موفقی باشید به خاطر بسپارید که: »در معادله ی زندگی، آینده ھیچ وقت با گذشته برابر نیست«

روز اول

قدرت درونی

سلام، من آنتونی رابینز ھستم و میخواھم با شما درباره قدرت درونیتان صحبت کنم ما برای شما برنامه ای بیست روزه در نظر گرفته ایم که به زندگی شما چھره ی کاملاکاملاً جدیدی خواھد بخشید از ھمین امروز روشی را در پیش خواھید گرفت که براستی کیفیت زندگیتان را برای ھمیشه تغییر خواھد داد .

این مطلب را هم بخوانید:   ۷ مرحله اصلی برای کسب موفقیت

موفقیت در این برنامه در گروی دو اصل است

١-واقعاواقعاً بخواھید زندگیتان تغییر یابد

٢-خود را در قبال انجام تمرینات این برنامه مسئول بدانید .

تصمیم گیری

اغلب مردم نمیدانند واقعاواقعاً از زندگی چه میخواھند، اما بدتر از آنھا کسانی ھستند که میدانند چه میخواھند اما ھیچ کاری در جھت دستیابی به آن نمی کنند .

آنھا فقط مینشینند و امیدوارند روزی ھمه چیزی را به دست آورند. آن »روز« امروز است .

بارھا و بارھا با افرادی مواجه شده ام که میگویند:

»ای بابا، چگونه میتوانم اخلاق ھمسرم را تغییر دھم؟!

پاسخ من این است: »فقط تصمیم بگیرید«

»از خود بیش از آنچه دیگران از شما انتظار دارند متوقع باشید«

بزرگترین دام بر سر راه موفقیت »ترس« است ترس از شکست، ترس از موفقیت، ترس از طرد شدن ترس از درد و از تمام ناشناخته ھا تنھا راه برای برطرف ساختن ترس، رو به رو شدن با آن است به سراغش بروید رو در رویش بایستید و به رویش حمله ور شوید .

ترس به تنھایی اصلاً بد نیست، ترس واکنش طبیعی بدن برای آماده کردن ما از وقوع احتمالی یک مشکل است ترس به ما نھیب میزند که مواظب باش، حواست را جمع کن خطری در کمین است ترس در واقع وکیل مدافعی است که ما او را به زندانبان خود بدل ساخته ایم شاید در ابتدا محدود ساختن ترسهایتان چندان جدی به نظر نرسد اما این کار عملی است این کار باید به تدریج و مداوم صورت گیرد درست مثل ورزیده کردن ماھیچه ھای بدنتان .

اصل انعطاف پذیری

سه عامل عمده برای رسیدن به موفقیت نامحدود ضروری است .

١– بدانید چه میخواھید

٢- دست به کار شوید

٣– نتایج کارھای خود را زیر نظر داشته باشید اغلب افراد موفق شکست خورده ترین مردم دنیا ھستند

زیرا بیش از دیگران طعم شکست را چشیده اند اغلب مردم به دلیل ترس از شکست در زندگی ھیچ کاری نمیکنند و این در واقع یعنی شکست. برای تمام عمر از تغییر مسیر خود نمی ھراسید. قابلیت انعطاف از خصایص افراد موفق است .

این مطلب را هم بخوانید:   ۵ روش برای تبدیل رویا به واقعیت

آنقدر نحوه کار خود را تغییر دھید تا بالاخره شما را موفق کند به نظر شما دیوانگی است؟! اجازه دھید سوالی از شما بکنم چند بار به زمین خورید تا توانسته اید راه رفتن را بیاموزید؟!

الگو برداری از افراد موفق

من »آنتونی رابینز « معتقدم تمام افراد موفق کسانی ھستند که رفتارھای ویژه ای دارند و روشھای خاصی که آنھا را بارھا و بارھا امتحان کرده اند بنابر این اگر ما ھمان رفتارھا را در پیش بگیریم درست مثل این است که مسیر خود را از روی نقشھایی که از قبل با سالھا زحمت بھتر شده است انتخاب کنیم .

من از روش الگو برداری برای بھبود بخشیدن به موقعیت مالی خود استفاده کردم من در جایگاھی قرار داشتم که در اجتماع زیر خط فقر به شمار می آید ذره ای اعتماد به نفس نداشتم و احساس افسردگی می کردم اما توانستم از آپارتمان ۴۰ متری خویش به خانه ی جدیدم که ده ھزار متر مربع وسعت داشت و در واقع شبیه قصر بود نقل مکان کنم.!! این حقایق برای تحت تاثیر قرار دادن شما نیست بلکه میخواھم به خود آیید و بدانید کھ چقدر سریع میتوانید زندگی خود را دگرگون کنید فقط به شرط آنکه بیاموزیم که چگونه باید از کامپیوتر میان دو گوشتان »مغز« استفاده کنید .

شکست پلھای برای صعود

تنھا با احساس ناراحتی است که فرد میداند باید مسیر خود را تغییر دھد اما به این شرط که این احساس آن قدر قوی نباشد که او را محافظه کار سازد و از به چنگ آوردن نعمات زندگی باز دارد. وجود احساسھای ناخوشایند را بپذیرد آنھا بخشی از زندگی ھستند و در جای خودمیتوانند سودمند و مفید باشند اما اسیر دام آنھا نشوید و در احساسات خود غوطه ور گردید .

این مطلب را هم بخوانید:   ۵ طرز فکر درست برای عملی کردن رویاهایتان

آیا تاکنون دقت کرده اید مردم، زمانی موفق میشوند مھمانی میگیرند و زمانی که شکست میخورند به فکر فرو میروند؟ کسی که بارھا به فکر فرو رود، بزرگترین موفقیتھا را به چنگ خواھد آورد. پس شکست وجود ندارد .

دفترچه موفقیت

از شما میخواھم انجام تمرینات را در این بیست روز یک وظیفه بدانید و آنھا را یک به یک پیگیری کنید برای انجام این تمرینات نیاز به یک دفترچه دارید به تجربه دریافته ام ھر کدام از ما ٨٠ درصد آنچه را میشنویم یا میخوانیم در طی ٣روز فراموش میکنیم. با نوشتن آنچه می آموزیم ۷۵تا ٩٠درصد مطالب به گنجینه ی خاطرات شما سپرده خواھد شد .

زندگی با ارزشترین ھدیه الھی است پس ارزش ثبت و نگھداری را نیز دارد .

تمرین امروز

برای تمرین امروز میخواھم دو کار را، دو کاری که مدتھاست باید انجام دھید اما انجام آنھا را به تعویق انداخته اید به پایان برسانید لازم نیست کاری که میکنید عملی و شاق و دشوار باشد شاید فقط یک تلفن به دوستتان دوستی که مدتی است از او بیخبر مانده اید و به راستی میخواھید از احوالش باخبر شوید .

شاید این کار تنھا چند دقیقه پیاده روی در اطراف خانه تان باشد و یا حتی تمیز و مرتب کردن اتاقتان، نمیدانم ھزار کار ریز و درشت ھست که باید انجام شود اما، انجام آن را به روز بعد موکول می کنیم پس لطفاً ھمین حالا تصمیم بگیرید و دو کار را که حتماً باید انجام شود در دفترچه موفقیت خود یادداشت کنید. این تغییر بسیار کوچکی در زندگی شماست که به زودی دگرگونی عظیمی در شما به وجود می آورد در مطالب آینده نیروھای کنترل کننده زندگیتان را به شما معرفی میکنم.

ادامه دارد…

 

==============================

بازار ایده و خلاقیت

اگر ایده دارید و به دنبال سرمایه گذار هستید….

اگر سرمایه دارید و به دنبال ایده برای سرمایه گذاری هستید…

اگر محصول و خدمات مناسبی دارید…

اگر مهارت و استعدادی دارید و می خواهید از آن درآمد داشته باشید….

اگر به دنبال مهارت خاصی هستید….

آن را در بازار ایده و خلاقیت به رایگان آگهی کنید.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *